Stowarzyszenie

W styczniu 2022 z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, powstało Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły”. Jego celem jest rozwój nowych form wsparcia jego mieszkańców oraz integracja ze społeczeństwem.

Logo Stowarzyszenia
LOGO Stowarzyszenia „Rokocińskie Anioły”

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. Pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 13. Działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. Działalność z zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 15. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 17. Działalność w zakresie rewitalizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie inicjatyw służących realizacji potrzeb osób wymienionych w §9  Statutu.
 2. Prowadzenie i organizacja usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz medycznych.
 3. Kompleksową i wszechstronną organizację różnych form i rodzaju terapii, wypoczynku i rehabilitacji.
 4. Prowadzenie i organizację szkoleń specjalistycznych, doradztwa, poradnictwa z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, edukacji i kultury.
 5. Integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację, kulturę oraz oświatę.
 6. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków materialnych i finansów, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z innymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.
 8. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w obszarach wymienionych w §10.
 9. Inne formy i zakres działań ustalone przez Walne Zgromadzenie, służące  realizacji celów.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu lub wsparcia Stowarzyszenia „ROKOCIŃSKIE ANIOŁY”

Prezes Stowarzyszenia – Monika Aleksandrowicz
NIP: 592-228-74-78
Regon: 5209141157
Regon: 0000943246
Numer konta bankowego: 71 1600 1462 1800 1536 7000 0001
Telefon: 608 833 849
Link do Portalu Społecznościowego (Facebook) (Link otwiera się w nowym oknie)

Trzy anioły wyrzeźbione w drewnianej desce z białymi skrzydłami grają na instrumentach, trąbka, skrzypce oraz akordeon.