Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie. Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański, telefon: 58 56 210 11, e-mail: sekretariat@dpsrokocin.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Aktualnie trwają pracę nad wprowadzeniem zmian na stronie dotyczące poziomu WCAG 2.1 oraz dostępności dokumentów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Puckowski, sekretariat@dpsrokocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 56 210 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, al. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański, lub złożyć skargę pod adresem e-mail: sekretariat@dpsrokocin.pl w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 oraz z 2020 r. poz. 695 i 298). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przed wejściem głównym (bez barier architektonicznych) od strony ul. Parkowej, znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejścia bocznego (gospodarczego) prowadzą schody.
  • Kancelaria znajduję się po prawej stronie od wejścia głównego do której można dostać się wózkiem inwalidzkim po podjeździe.
  • Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku.
  • Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.
  • Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wydzielono 3 miejsce postojowe, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych