Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniego przeglądu: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo.
 • Element filmowy nie posiada opisu tekstowego przedstawiającego, czego dotyczy nagranie.
 • Film nie zawiera opisu audiodeskrypcji ścieżki dźwiękowej.
 • Film nie posiada audiodeskrypcji.
 • Niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Berenika Gliniecka.
 • E-mail: sekretariat@dpsrokocin.pl
 • Telefon: 585621011

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie Berenika Gliniecka
 • Adres: ul. Parkowa 4, 83-200 Rokocin
 • E-mail: sekretariat@dpsrokocin.pl
 • Telefon: 585621011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przed wejściem głównym (bez barier architektonicznych) od strony ul. Parkowej, znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejścia bocznego (gospodarczego) prowadzą schody.
 • Kancelaria znajduję się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku.
 • Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.
 • Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wydzielono 3 miejsce postojowe, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.