Klauzula informacyjna Facebook

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@dpsrokocin.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie ( @DPSwRokocinie ) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
Prawa osób, których dane dotyczą
 • Mają Państwo:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.