RODO

Nasza ogólna klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące administratora danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański.

Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod.dpsrokocin@wp.pl

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania wizerunku mieszkańców;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku przetwarzania danych za pomocą monitoringu wizyjnego.
Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w przypadku, o którym mowa w:
 • pkt. 3 lit a, b, c jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań ustawowych;
 • pkt. 3 lit d jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia świadczenia; 
 • pkt. 3 lit e jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia w celu złożenia wniosku lub skargi;
 • pkt. 3.2 jest dobrowolne, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • pkt. 3.3 przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrony mienia. Rejestracja wizerunku w systemie monitoringu odbywa się automatycznie w przypadku wejścia na teren DPS.