RODO

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych. W zakresie ochrony danych osób fizycznych.

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

.Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy  prosimy o kontakt do naszego
Inspektora Ochrony Danych Agnieszka Gwizdała e-mail: iod@dpsrokocin.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
 • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 1352) ,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.),
  Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego  (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w wyżej wymienionych przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie