Get Adobe Flash player

Ogłoszenia i przetargi

WYRAŻAMY CHĘĆ UCZESTNICTWA W REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Jesteśmy organizacją samorządową, jednostką samorządu terytorialnego powiatu starogardzkiego, bez zadłużeń, nie zalegamy z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

 

 


 

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej :  dpsrokocin.mojbip.pl

 


Rokocin, dnia 03.09.2014r.

 

L.dz. 6/O.C./2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

 

I. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd.

zaprasza do złożenia ofert na

II. Przedmiot zapytania ofertowego: wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustala się na 30 dni od podpisania umowy

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

-          przedmiar robót stanowiący zał. Nr 1 do zapytania

-          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca zał. Nr 2 do zapytania

-          projekt budowlany stanowiący zał. Nr 3 do zapytania.

-          umowa wzór stanowiąca zał. Nr 4 do zapytania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)       Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)       Podpisane Oświadczenie stanowiące zał. Nr 5 do zapytania oraz załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających  posiadanie uprawnień określonych w pkt 6  odp. : a  i b niniejszego oświadczenia

c)       Zaświadczenie Kierownika budowy o przynależności do właściwej izby i posiadaniu uprawnień  gazowych.

d)       Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności gospodarczej na kwotę nie  mniejszą niż  40.000,00zł.

 

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny Cena 100%

6. Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej . Projekt umowy stanowi Zał Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym .

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

9. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie : www.dpsrokocin.pl

IV Miejsce i termin złozenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w terminie do dnia 09.09.2014r. do godziny 10,00 osobiście do pokoju Nr 23- księgowość w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd. lub pocztą, na formularzu ofertowym  Zał. Nr 1 do oferty

2. Oferta musi być w zamkniętej kopercie opatrzona nazwą oferenta i zamawiającego oraz nazwą zamówienia :

„ Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej  (gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie otwierać przed 09.09.2014r. godz. 10,00”

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Irena Macińska Dyrektor Domu

Tel./fax 58 56 210 11, emaill  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Załączniki do pobrania:

  1. Przedmiar robót
  2. Projekt budowlany
  3. Umowa wzór
  4. Oświadczenie - zał. nr 5
  5. Formularz ofertowy

 

Dyrektor Domu

Irena Macińska


Rokocin, dnia  12.09.2014r.

L.dz. .6/O.C./2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie zawiadamia, że w wyniku złożonego zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie  wewnętrznej i zewnętrznej instalacji Gazowej ( gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie została złożona żadna ważna oferta.

W związku z powyższym postępowanie unieważniono.

 

 

Dyrektor Domu

Irena Macińska

 


 

Rokocin, dnia 12.09.2014r.

 

L.dz. 7/O.C./2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

 

I. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd.

zaprasza do złożenia ofert na

II. Przedmiot zapytania ofertowego: wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustala się na 30 dni od podpisania umowy

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

-          przedmiar robót stanowiący zał. Nr 1 do zapytania

-          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca zał. Nr 2 do zapytania

-          projekt budowlany stanowiący zał. Nr 3 do zapytania.

-          umowa wzór stanowiąca zał. Nr 4 do zapytania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą  i kosztorysem ofertowym następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Podpisane Oświadczenie stanowiące zał. Nr 5 do zapytania oraz załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających  posiadanie uprawnień określonych w pkt 6  pdp. : a  i b niniejszego oświadczenia

c) Zaświadczenie Kierownika budowy o przynależności do właściwej izby i posiadaniu uprawnień  gazowych.

d) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności gospodarczej na kwotę nie  mniejszą niż  40000,00zł.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny

Cena 100%

6. Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej . Projekt umowy stanowi Zał Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Oferta musi być odpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie  prawnym .

8. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

9. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie : www.dpsrokocin.pl

IV Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w terminie do dnia 17.09.2014r. do godziny 10,00 osobiście do pokoju Nr 23- księgowość w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd. lub pocztą, na formularzu ofertowym  Zał. Nr 1 do oferty

2. Oferta musi być w zamkniętej kopercie opatrzona nazwą oferenta i zamawiającego oraz nazwą zamówienia :

„ Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej  (gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie otwierać przed 17.09.2014r. godz. 10,00”

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Irena Macińska Dyrektor Domu

Tel./fax 58 56 210 11, emaill  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Załączniki do pobrania:

  1. Przedmiar robót
  2. Projekt budowlany
  3. Umowa wzór
  4. Oświadczenie - zał. nr 5
  5. Formularz ofertowy

Dyrektor Domu

Irena Macińska

 


 

 

Rokocin, dnia 17.09.2014r.

L.dz. .7/O.C./2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie zawiadamia, że w wyniku Złożonego zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ( gazu ziemnego) dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO wybrano ofertę:

 

Nr oferty: 1

Zakład Usługowo Handlowy

„REIMUS”

Wiesław Reimus

83-200 Starogard Gd.

Ul. Jagiełły 21

cena oferty: 31.850,75zł. brutto

Nr oferty: 2

ELEKTRO-CAL sp. Z o.o.

Zajączkowo 28A

83—111 Miłobądz

cena oferty 39.360,00zł.brutto

 

Uzasadnienie wyboru faktyczne: oferta Nr 1 przedstawia najniższą cenę i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Dyrektor Domu

Irena Macińska